bosanski-hrvatski-srpski english french deutsch
  Arhiva vijesti  Teme
Posjetilac

Navigacija
Jajce
petitrond.gif U riječi
petitrond.gif Jajčani
 Jajce na webu
 Spomenik
 Adresar
 Čuvajmo prirodu
Turist info
petitrond.gif Smještaj
petitrond.gif Restorani
petitrond.gif Ribolov
petitrond.gif Kajak i veslanje
petitrond.gif Rafting
 Transport
Grad i općina
petitrond.gif Preduzeća
 Servis info
 Stranica opcine
 Udruzenja
 Sport
Jajce novosti
 Jajce Portal
 Jajčani
 Jajce-Aktuelnosti
 Jajce-Analize
 Jajce-Interviews
 Jajce-Komentari
 Jajce Manifestacije
 Jajce-Reportaže
Portal
 Stari album
 Kviskoteka
 Kulinarstvo
 Gdje i kako
 Sadržaj
 Članovi
 Linkovi
 Downloadi
 Bodovi
 Top Lista
 Top 30 dana
 Team

Pretraga


Ko je online
ukupno članova: 3 719
danas registrovano: 1
juče registrovano: 0
članova online: 0
gosti online: 12


Registrirajte se ovdje. Kao registrovan korisnik imate pristup svim sadržajima.


Gradska uprava

Gradska uprava


Login

Nick:

Lozinka:


Slucajni vic

Posjeta

Jajce na webu

Općina Jajce 

Gradski duvački orkestar

SRD/SRU Zlatovčica

PD Ćusine

Pliva Tourism

Centri za lokalni razvoj


Država prepustila svoje spomenike vandalima  
Poslao/la Apeva --> Utorak, 19. 05. 2009

Historija/povijest

Ko­mi­si­ja za oču­va­nje na­ci­onal­nih spo­me­ni­ka BiH ju­čer je or­ga­ni­zo­va­la i pre­zen­ta­ci­ju tre­ćeg bro­ja ča­so­pi­sa "Ba­šti­na" či­ja je sre­diš­nja te­ma Jaj­ce, odno­sno no­mi­na­ci­ja is­to­rij­skog grad­skog po­dru­čja Jaj­ca za Lis­tu svjet­ske ba­šti­ne. Ovaj spo­me­nik bi se, ka­ko ka­že Du­brav­ko Lo­vre­no­vić, ob­zi­rom na cje­lo­ku­pno sta­nje, mo­gao us­ko­ro na­ći na listi UNES­CO-a.

- Ne vjerujem da će to biti do slje­de­će sje­dni­ce Svjet­skog ko­mi­te­ta jer će­mo mo­ra­ti još dos­ta to­ga ura­di­ti oko no­mi­na­ci­je, ali na sje­dni­ci 2011. mi­slim da se mo­že­mo rea­l­no na­da­ti da vi­di­mo Jajce na Lis­ti - ka­že Lo­vre­no­vić.Ko­mi­si­ja za oču­va­nje na­ci­onal­nih spo­me­ni­ka BiH ju­čer je pri­go­dnim pro­gra­mom i pre­zen­ta­ci­jom pro­je­ka­ta re­ha­bi­li­ta­ci­je ugro­že­nog na­sli­je­đa u BiH obi­lje­ži­la se­dam go­di­na svog pos­to­ja­nja. Za tih se­dam go­di­na se, ka­ko za "San" ka­že njen član Du­brav­ko Lo­vre­no­vić, dos­ta to­ga iz­de­ša­va­lo i ura­di­lo.

- Kad se vra­ti­mo ma­lo una­trag mo­že­mo re­ći da smo dos­ta po­sla ura­di­li i da smo za­do­vo­ljni pos­ti­gnu­tim. Kad se uzmu svi go­diš­nji iz­vje­šta­ji, spo­me­ni­ci ko­ji su pro­gla­še­ni, pro­je­kti ko­ji su ura­đe­ni, ge­ne­ral­no ima­mo ra­zlog za za­do­volj­stvo - ka­že Lo­vre­no­vić.

Ali... Pored ra­zlo­ga za za­do­volj­stvo, Ko­mi­si­ja i dalje ima i ve­li­ku ko­čni­cu u ra­du. Još uvi­jek ni­je do­ne­sen za­kon o oču­va­nju na­ci­onal­nih spo­me­ni­ka, što su is­ko­ris­ti­la en­ti­tet­ska mi­nis­tar­stva i za­vo­di za za­šti­tu spo­me­ni­ka za ma­ni­pu­laciju kul­tur­no-his­to­rij­skim na­sli­je­đem. Naj­svje­ži­ji pri­mjer je sarajevski Ta­šli­han, či­jim su pre­mje­šta­njem uz do­zvo­lu Mi­nis­tar­stva kul­tu­re i spor­ta FBiH i Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka FBiH, uni­šteni auten­ti­čnos­t i or­gi­nal­nos­t spo­me­ni­ka.

- Za­kon jes­te je­dan od gla­vnih pro­ble­ma i naj­ve­ći ko­čni­čar u na­šem ra­du, ali ni­je na Ko­mi­si­ji da do­no­si za­kon. To tre­ba da ura­di Mi­nis­tar­stvo ci­vil­nih po­slo­va BiH, kao re­sor­no. Je­dan ta­kav pri­je­dlog Ministarstva je u op­ti­ca­ju, ali ne znam u ko­joj je trenutno fa­zi. Me­đu­tim, sa­svim si­gur­no, ne sa­mo zbog Ko­mi­si­je ne­go opće­ni­to i zbog kli­me i za­šti­te spo­me­ni­ka, Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni je po­tre­ban za­kon na drža­vnoj ra­zi­ni - sma­tra Lo­vre­no­vić.

Uprkos ne­pos­to­ja­nju za­ko­na čla­no­vi Ko­mi­si­je su po­ku­ša­va­li da Ta­šli­han ali i os­ta­le spo­me­ni­ke ko­ji su nes­tru­čnoš­ću ili ned­go­vor­noš­ću broj­nih li­ca ugro­že­ni, sa­ču­va­ju i da ne do­zvo­le nji­ho­vo ugro­ža­va­nje, zbog če­ga su po­dni­je­li i kri­vi­čne pri­ja­ve.

Na­ ža­lost, od 2003. go­di­ne do da­nas ni je­dna kri­vi­čna pri­ja­va za ugro­ža­va­nje na­ci­onal­nih do­ba­ra ko­ju su na zah­tjev Ko­mi­si­je za oču­va­nje na­ci­onal­nih spo­me­ni­ka BiH po­dni­je­la na­dle­žna tu­ži­laš­tva, ni­je do­bi­la svoj sud­ski epi­log. Sa­mo pri­je dvi­je go­di­ne je Ko­mi­si­ja po­dni­je­la pet kri­vi­čnih pri­ja­va pro­tiv svih onih ko­ji su na bi­lo ko­ji na­čin os­krna­vi­li za­šti­će­no do­bro, ali od­go­va­rao ni­je ni­kad i ni­ko.

- Ko­mi­si­ja mo­že pokrenuti kri­vi­čni pos­tu­pak pred su­dom, ali, kao što i sa­mi zna­te, ni ­je­dna pri­ja­va ni­je do­ni­je­la re­zul­tat. Ko je kriv i za­što, o to­me ne bih po­se­bno po­le­mi­sao - kaže Lo­vre­no­vić.

Dž. B.

Jajce

Ko­mi­si­ja za oču­va­nje na­ci­onal­nih spo­me­ni­ka BiH ju­čer je or­ga­ni­zo­va­la i pre­zen­ta­ci­ju tre­ćeg bro­ja ča­so­pi­sa "Ba­šti­na" či­ja je sre­diš­nja te­ma Jaj­ce, odno­sno no­mi­na­ci­ja is­to­rij­skog grad­skog po­dru­čja Jaj­ca za Lis­tu svjet­ske ba­šti­ne. Ovaj spo­me­nik bi se, ka­ko ka­že Du­brav­ko Lo­vre­no­vić, ob­zi­rom na cje­lo­ku­pno sta­nje, mo­gao us­ko­ro na­ći na listi UNES­CO-a.

- Ne vjerujem da će to biti do slje­de­će sje­dni­ce Svjet­skog ko­mi­te­ta jer će­mo mo­ra­ti još dos­ta to­ga ura­di­ti oko no­mi­na­ci­je, ali na sje­dni­ci 2011. mi­slim da se mo­že­mo rea­l­no na­da­ti da vi­di­mo Jajce na Lis­ti - ka­že Lo­vre­no­vić.

 

14.05.2009


SAN

Država prepustila svoje spomenike vandalima

Komentari su vlasništvo pošiljalaca. Nismo odgovorni za njihov sadržaj!

REKLAMIRANJE na JAJCE PORTALU
Opcije

Prilagođeno za štampanje  Prilagođeno za štampanje

Pošaljite prijatelju  Pošaljite prijatelju


Ocjeni vijest/clanak
Srednja ocjena: 1
Glasovi: 2

stars-1.gif

Odvojite par sekundi i ocjenite ovu vijest/članak:
Odlično
Vrlo dobro
Dobro
Regularno
Loše


Slični linkovi

Najčitanija novost o Historija/povijest:


posljednjih 5 vijesti

Arhiva vijesti/članaka

Administracija

Ernest.Plivac
Administrator, urednik i webmaster

JAJCE PORTAL TEAM © by Jajce Portal


Sajt učitan 0.8441 Sekundi 42 Databaza-Upitnici